The Untouchables

Jeden z ostatnich filmów Bria­na De Palmy Nietykalni, znany jest polskiemu widzowi. Ogląda­liśmy go na ekranach kin jeszcze w tym roku.

Akcja dzieje się w Ameryce, w czasach prohibicji. Główną postacią świata przestępczego  jest Alfons Capone. Ten z rozrzewnieniem wspomina­ny dzisiaj mafioso był w swoich czasach bardzo niebezpieczny i szkodliwy. Jego działalność, po­legająca na przemycie i nielegal­nym handlu spirytusem, uderzała w prostą ludność i narażała na straty skarb państwa.

untouchables1

Młody policjant Elliott Ness, który na własne oczy oglądał sku­tki działania Al Cappone’a, posta­nawia zniszczyć go. Montuje gru­pę „sprawiedliwych”, w skład której wchodzi policjant, księgowy i rewolwerowiec.

Nie udają się próby demaska­torskie ani też bezpośredniej in­terwencji. Proceder jest bardzo dobrze zorganizowany. Przyjacie­le po długiej inwigilacji środowis­ka znajdują jednak słaby punkt Ala. Otóż dla ukrycia przestępstw prowadzi on pewien interes, lecz nie dba o płacenie podatków. Po prostu to zlekceważył.

Po dramatycznych wysiłkach udaje się postawić Ala przed try­bunałem. Przestępca zostaje ska­zany na 11 lat więzienia. W wię­zieniu umiera.

Film pełen jest amerykańskich obrazków z lat trzydziestych, mu­zyki, korupcji, trupów i emocji. Uważam, że można śmiało po­równywać go ze słynnym Żądłem. Kreacje Seana Connery, Kevina Costnera i Roberta De Niro wspa­niale wkomponowują się w ten krajobraz.

Wydana niedawno gra firmy Ocean The Untouchables oparta jest na fabule tego filmu. Podob­nie jak wiele gier tej firmy, Niety­kalni są kilkuetapową grą — kom­binacją elementów zręcznościo­wych. W sześciu etapach znajdu­jemy odwzorowanie najważniej­szych wątków z filmu.

untouchables2

W pierwszym etapie trzeba dziesięć razy złapać szefa grupy przemytniczej, grasując po ukry­tym magazynie. Drugi etap — to rozbijanie na moście przy granicy beczek zawierających kontraban­dę. W części trzeciej bohater wy­posażony w dubeltówkę przemy­ka się alejkami śledząc i strzelając do bandytów. Etap czwarty to słynne zajście na dworcu, gdzie do uratowania jest zjeżdżający ze schodów wózek z niemowlęciem. Etap piąty to ratowanie informato­ra Nessa na dworcu. Lufa pistole­tu zaufanego Capone’a przysta­wiona jest już do głowy zdrajcy… Natomiast w części szóstej przedstawiona jest jedna z końco­wych scen filmu — pogoń Nessa za Frankiem Nittim, zabójcą polic­janta. Na końcu Nitti spada z da­chu i ląduje wprost w samocho­dzie…

Gra bardzo wiernie oddaje treść filmu. Nie skłania jednak do zadumy ani głębszej refleksji nad właściwym problemem. Uważam, że fabuła filmu została niebezpie­cznie spłycona. Nie brak jednak mocnych wrażeń, wspaniałych ragtime’ow i krwi. Gra dopraco­wana jest ze szczegółami i daje zadowolenie. Grafika jest bez za­rzutu, odbiega znacznie od stan­dardu firmy Ocean.

Gen

Firma: Ocean 1990

Opublikowano w czasopiśmie TOP SECRET 1 (1990)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*